อาปิโก ไฮเทค ห่วงใยบุคลากร ดำเนินตามมาตราการป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด

อาปิโกฯ ตระหนักถึงความสำคัญด้านความปลอดภัย และสุขอนามัยของพนักงานในทุกภาคส่วน บริษัทจึงมีมาตราการต่างๆในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสตามกฎระเบียบจากหน่วยงานภาครัฐ