บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบประกาศนียบัตรการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 14064-1:2018

คุณเย็บ ซิน หรู (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงินได้เข้ารับมอบประกาศนียบัตรการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 14064-1:2018 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลด้านการทวนสอบการวัดปริมาณและการรายงานผลการปลดปล่อยและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในระดับองค์กร จากคุณประวาลทอง ทองใหญ่ ณ อยุธยา (ซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายรับรองระบบมาตรฐาน บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา