ธุรกิจด้านเทคโนโลยี การเชื่อมต่อ และ IoT

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

ธุรกิจด้านเทคโนโลยี การเชื่อมต่อ และ IoT

บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญระดับโลกในเรื่องข้อมูลสถานที่ต่าง ๆ โดยบริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการร่วมมือกับพันธมิตร ได้แก่ HERE, TomTom, Grab ประเทศไทย และธนาคารอาคารสงเคราะห์ รวมถึงผู้ผลิตยานยนต์ชั้นนำ ได้แก่ มิตซูบิชิ (Mitsubishi) นิสสัน (Nissan) เอ็มจี (MG) และฮุนได (Hyundai) ซึ่งต่างเลือกใช้แผนที่ดิจิทัลของบริษัทฯ เพื่อเป็นระบบนำทางทั้งในประเทศไทยและ/หรือประเทศมาเลเซีย จากที่มีความต้องการแผนที่ดิจิทัลเพิ่มขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา อาปิโกจึงได้เพิ่มบริการแผนที่ออนไลน์เพื่อเสริมการเติบโตของตลาดโลจิสติกส์และบริการขนส่ง ประกอบกับการเติบโตของระบบอินเตอร์เน็ต ข้อมูลมหัต และนโยบายสนับสนุนของภาครัฐ ประเทศไทย 4.0 จึงทำให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางด้านฐานข้อมูลสถานที่และแผนที่ดิจิทัล ในการขยายธุรกิจให้ครอบคลุมถึงระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก (GPS) ระบบประมวลผล Smart Logistics, Smart Mobility, Smart Factory และรวมถึง Smart Farm จากการที่บริษัทฯ ได้ริ่เริ่มในธุรกิจระบบนำร่องการเดินทาง จึงทำให้ในปัจจุบันระบบได้มีการพัฒนาไปในส่วนของข้อมูลด้านการเดินทางที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่มากยิ่งขึ้น

กลุ่มลูกค้าของธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีและระบบนำทาง

กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ มีความหลากหลาย ตั้งแต่บุคคลทั่วไปจนถึงลูกค้าองค์กรและหน่วยงานของรัฐ บริษัทฯ ได้ให้บริการด้านแผนที่และบริการด้านการจัดเก็บข้อมูลให้กับคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้ให้บริการดังกล่าวกับกลุ่มลูกค้าที่เป็นบริษัทด้านขนส่งและโลจิสติกส์ อาปิโกได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น Smart Factory ที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทฯ ในการเป็นผู้นำด้านการให้บริการทางดิจิทัล โดยมีเป้าหมายในการขยายสินค้าและบริการให้กับบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์รายอื่น ๆ ทางบริษัทฯ ได้ริเริ่มดำเนินการโครงการใหม่ ๆ อาทิ Smart Mobility สำหรับรถแท็กซี่ไฟฟ้า และยังมีการจัดตั้งพันธมิตรเชิงกลยุทธ์รายใหม่ในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในประสิทธิภาพของ ระบบ GIS Consulting และโครงการ Smart Farm ที่ทำระหว่างภาครัฐบาลและภาคเอกชน


กลยุทธ์การตลาดและการแข่งขัน

ธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีเป็นธุรกิจเฉพาะกลุ่มที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว สำหรับปี 2564 รายได้คิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่า
ร้อยละ 1 ของรายได้จากการขายและบริการ บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจไปยังระบบติดตามสินค้าและบริการที่ช่วยในด้านโลจิสติกส์และสินทรัพย์ในโรงงานงานอุตสาหกรรม เพื่อให้เป็นที่รู้จักและสร้างความสัมพันธ์ในวงการอุตสาหกรรมการผลิต และสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ กอปรกับเทคโนโลยีมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้ลูกค้ามีความต้องการในการใช้ข้อมูลทางสถานที่ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทฯ ได้ทำธุรกิจดิจิทัลโดยใช้ความเชี่ยวชาญที่มีอยู่

Get In Touch

Address
99 Moo 1 Hitech Industrial Estate, Tambol Ban lane, Amphur Bang Pa-in, Ayuthaya, Thailand 13160

Phone
+66 (0) 3535 0880

We highly value your suggestions and feedback to our company.