คณะกรรมการบริษัท

Mr.

เจี้ยนฮวย ฉือ

กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

SHAREHOLDING
APPOINTEMENT
29/06/2022
TENURE

นาย

เจี้ยนฮวย ฉือ

กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

สัดส่วนการถือหุ้น
-
วันแต่งตั้ง
29/06/2565
ดำรงตำแหน่ง
-

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร (EMBA), Shanghai Advanced Institute of Finance, สาธารณรัฐประชาชนจีน
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร (EMBA), Cheung Kong Graduate School of Business, สาธารณรัฐประชาชนจีน
  • ปริญญาตรี Mechanical Design, Zhejiang University of Technology, สาธารณรัฐประชาชนจีน

ประวัติการอบรม

  • ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

  • 2563 | ปัจจุบันประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, Ningbo Smart Venture Capital Partnership (L.P.), สาธารณรัฐประชาชนจีน
  • 2560 | 2563ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, Ningbo Meishan Free Trade Port Xiaozhi, Investment Management Partnership (L.P.), สาธารณรัฐประชาชนจีน
  • 2559 | 2560ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, Minth Group, สาธารณรัฐประชาชนจีน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:

  • ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน):

  • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

  • ไม่มี