คณะกรรมการบริษัท

นาย

อาร์วินด์ แมทธิว

กรรมการ • กรรมการบริหารความเสี่ยง

สัดส่วนการถือหุ้น
วันแต่งตั้ง
20/04/2565
ดำรงตำแหน่ง

นาย

อาร์วินด์ แมทธิว

กรรมการ • กรรมการบริหารความเสี่ยง

สัดส่วนการถือหุ้น
-
วันแต่งตั้ง
20/04/2022
ดำรงตำแหน่ง
-

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) ด้านการปฏิบัติการ และการเงิน, University of Michigan, Ann Arbor สหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ (วิศวกรรมเครื่องกล), University of Michigan, Ann Arbor สหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (วิศวกรรมเครื่องกล), Birla Institute of Technology and Science ประเทศอินเดีย

ประวัติการอบรม

  • ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

  • 2559 | 2564ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการระหว่างประเทศ บริษัท Mahindra & Mahindra (M&M) ประเทศอินเดีย
  • 2558 | 2559ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Mahindra Electric Mobility จำกัด ประเทศอินเดีย

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:

  • ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน):

  • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

  • ไม่มี