คณะกรรมการบริษัท

นาง

วชิรา ณ ระนอง

กรรมการอิสระ • กรรมการบริหารความเสี่ยง • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

สัดส่วนการถือหุ้น
0.01%
วันแต่งตั้ง
14/08/2560
ดำรงตำแหน่ง
5 ปี

นาง

วชิรา ณ ระนอง

กรรมการอิสระ • กรรมการบริหารความเสี่ยง • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

สัดส่วนการถือหุ้น
0.01%
วันแต่งตั้ง
14/08/2560
ดำรงตำแหน่ง
5 ปี

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท การเงินและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Marshall สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP61/2007), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC2/2007), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP124/2009), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Capital Market Academy Leadership Program (CMA8), สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2562 | ปัจจุบันที่ปรึกษา, สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
 • 2560 | ปัจจุบันกรรมการอิสระ, บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
 • 2560 | ปัจจุบันรองประธานกรรมการ,ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • 2556 | ปัจจุบันกรรมการอิสระ, บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • 2555 | 2562ประธานและกรรมการ, สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
 • 2546 | 2553ผู้ช่วยเลขาธิการ, กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • 2545 | 2546นักวิจัย, สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
 • 2541 | 2545ผู้ช่วยเลขาธิการ, องค์การเพื่อกรปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
 • 2532 | 2540ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, บริษัท ไฟแนนซ์ วัน จำกัด (มหาชน)
 • 2531 | 2532รองประธาน, บริษัท เงินทุนสินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
 • 2522 | 2530ผู้จัดการ, ธนาคารทิสโก้

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:

 • 2560 | ปัจจุบันรองประธานกรรมการ,ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • 2556 | ปัจจุบันกรรมการอิสระ, บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน):

 • 2562 | ปัจจุบันที่ปรึกษา, สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

 • ไม่มี