บริษัท อาปิโก ไฮเทค ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในดัชนี SETTHSI

เมื่อวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีการประกาศรายชื่อหุ้นของบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์ประกอบของดัชนี SETTHSI ประจำช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคมปี 2564 โดยหุ้นของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) หรือ AH เป็นหนึ่งในหลักทรัพย์ที่ได้รับการเสนอรายชื่อเป็นส่วนหนึ่งของดัชนี SETTHSI ในครั้งนี้ สำหรับเป้าหมายของดัชนี SETTHSI นั้น เป็นดัชนีที่จัดทำขึ้นเพื่อสะท้อนการเคลื่อนไหวราคาของกลุ่มหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างครอบคลุมทั้งด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและบรรษัทภิบาลผ่านตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนด ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯจะมีการทบทวนปรับรายชื่อบริษัทในดัชนีทุกๆ 6 เดือน ทั้งนี้ทางอาปิโกฯ เคยได้รับเลือกเป็นองค์ประกอบในดัชนีเมื่อปี 2562 เป็นระยะเวลา 12 เดือนติดต่อกัน แสดงให้เห็นถึงความตั้งมั่นที่บริษัทมีต่อการดำเนินงานอย่างยั่งยืน

บทความอื่นๆ

อาปิโกฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2564 ในระดับ “ดีเลิศ”

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยผลสำรวจคะแนน CGR ประจำปี 2564 โดยในปีนี้ บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) หรือระดับ 5 ดาว สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยความโปร่งใส ครบถ้วน …

กลุ่มบริษัทอาปิโกมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อร่วมสมทบช่วยเหลือประชาชนและผู้ยากไร้ในวิกฤตโควิด-19

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา นายวิโรจน์ พัชรวัฒนกูล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของกลุ่มบริษัทอาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนบริษัทมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ อันได้แก่ หน้ากากอนามัยจำนวน 100 ชิ้น, หน้ากากเฟสชิลจำนวน 100 ชิ้น และชุด PPE จำนวน 300 ชุด ให้แก่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. เพื่อร่วมสบทบช่วยเหลือประชาชนทั่วไปและผู้ยากไร้ในการป้องกันการติดเชื้อจากโรคระบาดโควิด-19