อาปิโกฯ มุ่งมั่นช่วยเหลือสังคม มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือ สถานพยาบาลและสถานส่งเสริมบุคคลออทิสติกในจังหวัดชลบุรีและระยอง

อาปิโกฯตระหนักถึงความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนในชุมชนและสังคมเสมอมา จึงได้มุ่งมั่นช่วยเหลือสังคมภายใต้โครงการ “โครงการเพื่อสังคมกลุ่มบริษัทอาปิโก” โดยเมื่อวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ทางบริษัทอาปิโก อมตะ จำกัด ในนามตัวแทนกลุ่มบริษัทอาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมบริจาคเครื่องวัดออกซิเจนในกระแสเลือด จำนวน 50 เครื่อง และหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 5,000 ชิ้น ให้แก่โรงพยาบาลชลบุรีและโรงพยาบาลระยอง และบริจาคหน้ากากอนามัยจำนวน 6,000 ชิ้น ให้แก่ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก จังหวัดชลบุรี และสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา จังหวัดระยอง เพื่อเดินหน้าช่วยเหลือและสนับสนุนโรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัครด่านหน้า ชุมชนและสังคมโดยรอบในการต่อสู้กับภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดไวรัส โควิด-19

บทความอื่นๆ

อาปิโกฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2564 ในระดับ “ดีเลิศ”

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยผลสำรวจคะแนน CGR ประจำปี 2564 โดยในปีนี้ บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) หรือระดับ 5 ดาว สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยความโปร่งใส ครบถ้วน …

กลุ่มบริษัทอาปิโกมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อร่วมสมทบช่วยเหลือประชาชนและผู้ยากไร้ในวิกฤตโควิด-19

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา นายวิโรจน์ พัชรวัฒนกูล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของกลุ่มบริษัทอาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนบริษัทมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ อันได้แก่ หน้ากากอนามัยจำนวน 100 ชิ้น, หน้ากากเฟสชิลจำนวน 100 ชิ้น และชุด PPE จำนวน 300 ชุด ให้แก่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. เพื่อร่วมสบทบช่วยเหลือประชาชนทั่วไปและผู้ยากไร้ในการป้องกันการติดเชื้อจากโรคระบาดโควิด-19