แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

กรอบแนวคิด กลยุทธ์ และเป้าหมายการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

ตามที่บริษัทฯ มุ่งมั่นในการเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ตัวแทนจัดจำหน่ายรถยนต์ และวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมชั้นนำที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว รักษ์สิ่งแวดล้อม และมุ่งเน้นเทคโนโลยีดิจิทัล อาปิโกฯจึงให้ความสำคัญในเรื่องนวัตกรรมและสิ่งแวดล้อม ดังพันธสัญญาในการจัดการด้านความยั่งยืนขององค์กรที่ว่า“เราจะเป็นผู้สรรสร้างคุณค่าทางนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” ผ่านการส่งมอบคุณค่าของผลิตภัณฑ์และการบริการ ทั้งคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีที่มีความแม่นยำและหลากหลายในการผลิตผลิตภัณฑ์และให้บริการ รวมทั้งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมน้อยที่สุด ทั้งนี้การดำเนินงานต่างๆต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสีย

กรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

จากความมุ่งมั่นในการดำเนินงานอย่างยั่งยืนที่จะส่งมอบคุณค่าทางนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดคุณภาพชีวิตของสังคมที่ดีขึ้นนั้น เราได้นำมาพิจารณาในการสร้างกรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืนภายใต้แนวคิด “3E” เพื่อเป็นวิถีการทำงานร่วมกันในองค์กรและเป็นรากฐานการพัฒนาที่แข็งแกร่งในระยะยาวตามความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ โดยสร้างความสมดุลระหว่าง 3 มิติ

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ด้วยความมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs) บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับการดำเนินงานในปี 2564 นี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับ 10 เป้าหมายหลักที่มีความสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท เพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนี้

ภาพรวมความยั่งยืน