แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

กรอบแนวคิดการดำเนินงานอย่างยั่งยืน

กลุ่มบริษัทอาปิโกมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานและพัฒนาบริษัทอย่างยั่งยืนเพื่อส่งมอบคุณค่าและลดผลกระทบต่างๆต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อแสดงการมีจิตสำนึกที่ดีในการดำเนินธุรกิจ โดยอาปิโกยึดหลักการดำเนินงานและการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิด “3E” อันประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ การเพิ่มพูนมูลค่าทางเศรษฐกิจ (Enhance Economic Value) การยกระดับคุณภาพชีวิต (Elevate Quality of Life) และการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (Eco-Efficiency) ทั้งนี้การดำเนินงานจะต้องเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการคำนึงถึงประโยชน์ร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

นวัตกรรม

นำเครื่องจักร อุปกรณ์ และ เทคโนโลยี รวมไปถึงความคิดเชิงนวัตกรรมเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่ม ผลผลิต และ ประสิทธิภาพ

➤ การนำกระบวนการพ่นทรายบนผิวโลหะเพื่อขจัดสิ่งสกปรกบนผิวหล่อแทนการชุบสังกะสี เพื่อลดมลพิษ ลดปัจจัยการเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบ และลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิต

➤ การนำ Oracle มาใช้ในการทำรายงานการบัญชีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความผิดพลาดที่เกิดจากคน

➤ การสร้างระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์เชื่องโยงผ่านระบบเครือข่ายเพื่อง่ายในการติดตาม ตรวจสอบ และแก้ปัญหาที่เกิดในกระบวนการผลิต

➤ การนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้ในการผลิตมากขึ้น

ทรัพยากร

นำนวัตกรรมเพื่อใช้ในการปรับปรุง  การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

➤ การลดจำนวนชิ้นส่วนที่ผลิตไม่ได้มาตรฐานโดยปรับปรุงอุปกรณ์การผลิตเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่เกิดในการผลิตชิ้นงาน

➤ การส่งเสริมสำนักงานไร้กระดาษ เช่น การส่งรายงานทางอีเมล

➤ การพัฒนาโรงงานเป็นอุตสาหกรรม 4.0 ผนวกการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเพื่อประสิทธืภาพการผลิตที่สูงขึ้น

➤ การมุ่งเน้นกิจกรรมลดการใช้พลังงาน เช่น ปิดไฟและแอร์ช่วงพักกลางวัน

➤ ติดตั้งหลอดไฟ LED ในโรงงาน

พนักงาน

สนับสนุนการใช้ นวัตกรรม การทำงานร่วมกัน และความคิดสร้างสรรค์ ในการทำงานของพนักงาน

➤ การจัดกิจกรรมการแข่งขันภายในองค์กรที่มีชื่อว่า “Turbo” เพื่อการสนับสนุนการพัฒนาตนเอง ด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งนำไปสู่ การพัฒนาการผลิต การลดต้นทุน การเพิ่มยอดขาย และการพัฒนาองค์กรในระยะยาว

➤ การใช้หุ่นยนต์ทำงานแทนมนุษย์ในตำแหน่งงานที่ร้อนและหนักเพื่อพัฒนาคุณภาพในการทำงานและคุณภาพชิ้นงาน

➤ ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานเพื่อลดเวลาทำงานและมีประสิทธิภาพ

➤ การใช้หลักการ QCC, TPS, Value steam mapping ในกระบวนการผลิตเพื่อส่งเสริมและผลักดันนโยบาย Turbo ของท่านประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สังคม

เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ ผู้จัดหาวัตถุดิบขนาดเล็ก

ขยายความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจโดยใช้กลยุทธ์ที่เอื้อประโยชน์กันทั้งสองฝ่าย

ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

➤ การร่วมมือกันกับธนาคารเพื่อช่วยผู้จัดหาวัตถุดิบรายเล็กเพื่อเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนด้วยต้นทุนเงินทุนที่สามารถแข่งขันได้

➤ มอบทุนการศึกษาแก่เด็ก

➤ บริจาคเงินแก่ผู้ประสบภัย และคนชรา

สิ่งแวดล้อม

สร้างกระบวนการและจัดกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม

➤ การร่วมมือกับผู้จัดหาวัตถุดิบ เพื่อลดจำนวนชิ้นส่วนที่ไม่ได้มาตรฐาน และการส่งสินค้าที่ไม่จำเป็น

➤ การจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน

➤ การจัดกิจกรรมปลูกปะการัง

➤ บริษัทได้รับการรับรอง ISO14001 ซึ่งเป็นการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับสากล

อัลบั้มรูปกิจกรรม CSR