ออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปโลหะ

การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปโลหะ

บริษัทให้บริการออกแบบ พัฒนาด้านวิศวกรรม และผลิตแม่พิมพ์อย่างเต็มรูปแบบสำหรับแม่พิมพ์ปั๊มเย็นในการขึ้นรูปโลหะ โดยการผลิตแม่พิมพ์ส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพื่อใช้ในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ภายในกลุ่มบริษัทอาปิโก

กระบวนการผลิตแม่พิมพ์เริ่มจากการออกแบบแม่พิมพ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CAD) โดยวิศวกรผู้ชำนาญการตามข้อมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับจากลูกค้า จากนั้นนำแบบมาทำการหล่อด้วยโฟมเพื่อทำเหล็กหล่อขึ้นรูปตัวแม่พิมพ์ (Casting) และส่งไปยังเครื่อง CNC Machining Center เพื่อทำการกัดเหล็กแม่พิมพ์และผลิตตามแบบจำลอง

 

บริษัทมีการตรวจสอบคุณภาพและทดสอบแม่พิมพ์อย่างละเอียดทุกครั้งก่อนส่งมอบให้ลูกค้า เพื่อนำไปใช้ในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อีกทั้งได้นำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจำลองการขึ้นรูปของชิ้นส่วน รวมถึงมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการปั๊มชิ้นงานร่วมกับลูกค้าในระหว่างขั้นตอนการออกแบบเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของลูกค้า

บริษัทฯได้รับรางวัลการผลิตแม่พิมพ์ยอดเยี่ยม จากสถาบันไทย - เยอรมัน