เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท

นางสาว

เย็บ ซิน หรู

เลขานุการบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้น
8.01%
วันแต่งตั้ง
14/08/2562
ดำรงตำแหน่ง
5 เดือน

นางสาว

เย็บ ซิน หรู

เลขานุการบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้น
8.01%
วันแต่งตั้ง
14/08/2562
ดำรงตำแหน่ง
5 เดือน

ตำแหน่ง

 • ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
 • ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

การศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ คณะการเงินและการบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติหลักสูตรที่เข้ารับการอบรม

 • Executive Development Program (EDP6), สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • Leadership Development Program 4: Enhancing the Competitiveness of Thai Companies, IMD program, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • Strategic CFO in Capital Markets Program, ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาความรู้ตลาดทุน, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • Certificate in Investor Relations 2017, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย, ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย, สมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

 • 2557 – ปัจจุบันผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • 2545 – ปัจจุบันประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน, ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

ตำแหน่งในองค์กรอื่นๆ

 • 2557 – ปัจจุบันรองประธานกรรมการสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย
 • 2555 – 2562ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบริษัท อาปิโก ฟอร์จจิ้ง จำกัด (มหาชน)