เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท

นางสาว

เย็บ ซิน หรู

เลขานุการบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้น
7.90%
วันแต่งตั้ง
14/08/2562
ดำรงตำแหน่ง
2 ปี

นางสาว

เย็บ ซิน หรู

สัดส่วนการถือหุ้น
7.90%
วันแต่งตั้ง
14/08/2562
ดำรงตำแหน่ง
2 ปี

ตำแหน่ง

 • เลขานุการบริษัท (2 ปี)
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน (3 ปี)

การศึกษา

 • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติหลักสูตรที่เข้ารับการอบรม

 • หลักสูตร Executive Development Program (EDP6), สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • หลักสูตร Leadership Development Program 4: Enhancing the Competitiveness of Thai Companies, IMD program, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets Program, ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาความรู้ตลาดทุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ประกาศนียบัตร Investor Relations 2017, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2563 | ปัจจุบันผู้จัดการทั่วไป, บริษัท อาปิโก ไอทีเอส จำกัด
 • 2562 | ปัจจุบันเลขานุการบริษัท, บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
 • 2561 | ปัจจุบันประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน, บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
 • 2557 | ปัจจุบันผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ, บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
 • 2557 | ปัจจุบันรองประธานกรรมการ, สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA)
 • 2545 | ปัจจุบันผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ, บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
 • 2557 | 2561ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน, บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
 • 2545 | 2561ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
 • 2555 | 2562ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ, บริษัท อาปิโก ฟอร์จจิ้ง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:

 • ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน):

 • 2557 | ปัจจุบันรองประธานกรรมการ, สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

 • บุตรสาวของนายเย็บ ซู ชวน และนางเตียว ลี งอ