อาปิโก ไฮเทค ห่วงใยบุคลากร ดำเนินตามมาตราการป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด

นับตั้งแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เริ่มแผ่ขยายเป็นวงกว้างและส่งผลกระทบทั้งการดำเนินธุรกิจและความปลอดภัยทางสุขภาวะของบุคลากรในองค์กร อาปิโกฯ ตระหนักถึงความสำคัญด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานในทุกภาคส่วน บริษัทจึงมีมาตราการต่างๆในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสตามกฎระเบียบจากหน่วยงานภาครัฐ ดังนี้

การคัดกรองและสุขอนามัย (Screening and Cleaning)

บริษัทจัดให้มีการตั้งจุดตรวจคัดกรองก่อนเข้าสถานประกอบการ รวมถึงผู้ที่มาติดต่อจะต้องกรอกแบบสอบถามคัดกรองความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรนาก่อนเข้าพื้นที่ประกอบการ ทั้งนี้เพื่อประเมินความปลอดภัยของทั้งผู้ที่มาติดต่อและผู้ที่เกี่ยวข้อง

อีกทั้ง บริษัทจัดให้มีอุปกรณ์ทำความสะอาดหรือเจลล้างมือและอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิไว้ตามจุดต่าง ๆ ของสถานประกอบการเพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างสุขลักษณะที่ดีให้กับพนักงาน นอกจากนี้บริษัทดำเนินการรักษาความสะอาดในพื้นที่ต่าง ๆ ของสำนักงานอย่างเคร่งครัดในทุกจุดที่อาจเสี่ยงต่อการสัมผัส ทั้งในส่วนของสำนักงาน ห้องประชุม รวมถึงด้านนอกที่มีผู้เข้ามาติดต่อและใช้บริการอยู่เสมอ

ตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานก่อนเข้าสถานประกอบการ

ตรวจวัดอุณหภูมิและกรอกแบบสอบถามคัดกรองของผู้ที่มาติดต่อก่อนเข้าสถานประกอบการ

จัดเตรียมเจลล้างมือไว้ตามจุดต่างๆ

การทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคอเนกประสงค์ในทุกจุดที่อาจเสี่ยงต่อการสัมผัส

การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

บริษัทจัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลในทุกพื้นที่ นับตั้งแต่การเดินเข้าจุดคัดกรองก่อนเข้าสถานประกอบการ จัดที่นั่งทำงานให้พนักงาน เว้นระยะระหว่างกัน และพนักงานจะต้องสวมหน้ากากอนามัยอยู่เสมอเมื่ออยู่ภายในสถานประกอบการ การแบ่งกลุ่มรับประทานอาหารตามรอบเวลาเพื่อลดความแออัดภายในอาคาร การกำหนดจุดยืนรอรับอาหารและจุดที่นั่งรับ ประทานอาหารให้ห่างกันตามข้อกา หนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลในทุกพื้นที่

การอบรมให้ความรู้พนักงานในเรื่องการรักษาสุขอนามัย (Training)

บริษัทย่อยในนาม AAPICO Training Center เป็นตัวแทนให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาด้วยการจัดอบรมพนักงานในองค์กรเรื่องการรักษาความสะอาด การล้างมือที่ถูกสุขลักษณะ การสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง รวมถึงวิธีการปฏิบัติตนในระหว่างที่อยู่ในสถานที่ประกอบการ นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ และสุขอาชีวอนามัยทั้งในรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์และในรูปแบบออนไลน์บนเว็บไซต์ภายในองค์กรบริษัท อีกทั้งบริษัทได้จัดให้มีสายด่วน (Hot Line) สำหรับพนักงานในการติดต่อกับบริษัท ในกรณีที่สงสัยว่าตนมีความเสี่ยงในการติดเชื้อหรือขอคำแนะนำในเรื่องการป้องกันการติดเชื้อ

การให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาผ่านกิจกรรมต่างๆ

การทบทวนแผนการดำเนินงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน (Business Continuity Plan)

ทางบริษัทได้มีการนำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจมาทบทวนและพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของการประเมินความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่ส่งผลต่อธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งพิจารณาแผนการบริหารเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส เพื่อให้บริษัทสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีและดำเนินธุรกิจได้อย่างปกติ ทั้งนี้อาปิโกฯได้มีการวางผังการปฏิบัติการด้านต่างๆ สำหรับสถานการณ์นี้ ดังเช่น ผังการตรวจวัดอุณหภูมินโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ผังการสื่อสารและประสานงานกรณีพบผู้ติดเชื้อภายในโรงงาน แบบแผนการขออนุญาตและการแจ้งออกพื้นที่นอกอาณาเขตที่ตนพำนัก เป็นต้น

อาปิโก ไฮเทค ปันสุข-ปันน้าใจ สู้ภัยโควิด 19 (The Pantry of Sharing)

ตลอดระยะเวลาที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาในประเทศไทย สภาวะชะงักงันทางเศรษฐกิจส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทลดลง อาปิโกฯ จึงต้องปรับแผนการดำเนินธุรกิจเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินงานได้ปกติ อันกล่าวไปถึงการหยุดกิจการบางส่วน ลดวันทำงานและดำเนินการจ่ายค่าจ้างพนักงานในอัตราร้อยละ 75 ของค่าจ้างปกติ ทั้งนี้บริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้น โครงการ “ตู้ปันสุข” จึงถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือบุคลากรที่ได้รับผลกระทบ เพื่อสร้างสื่อกลางในการแบ่งปันด้านอาหารและของใช้จำเป็น แสดงถึงความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันในยามยากทั้งระหว่างบุคลากรด้วยกันเอง และระดับผู้บริหารต่อบุคลากร โดยจัดให้มีการซื้อข้าวสาร อาหารแห้งและของใช้จำเป็นเพื่อใส่ในตู้อาหารที่ตั้งไว้บริเวณโรงอาหารพนักงาน เริ่มตั้งแต่วัน ที่ 13 พฤษภาคม 2563 จนตลอดเดือนสิงหาคม

ความสำเร็จ (Success)

กลุ่มบริษัทอาปิโกฯเป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับการบันทึกเป็นองค์กรที่ปราศจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งต้องขอบคุณพนักงานทุกคนที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและให้ความร่วมมือตามระเบียบมาตราการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์รายใหญ่ของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี 2539 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2545 ซึ่งปัจจุบันรับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (OEM Automotive Parts) ได้แก่ ชิ้นส่วนพื้นรถยนต์ เหล็กขวาง ตัวค้ำ ตัวยึด แผ่นเหล็ก และชิ้นส่วนปลีกย่อยอื่นๆ รวมถึงถึงน้ำมันเพื่อจัดส่งให้กับบริษัทผู้ผลิต และประกอบรถยนต์ชั้นนำในประเทศไทย จากนั้น บริษัทฯได้ขยายธุรกิจ การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์มาสู่ชิ้นส่วนพลาสติก ชิ้นส่วนโลหะตีอัดขึ้นรูป (Forging) และกลึงเจียผิวสำเร็จด้วยเครื่องจักร (Machining) และโครงช่วงล่างรถกระบะ (Frame Components)

บทความอื่นๆ

อาปิโก ไอทีเอส (AAPICO ITS) หนึ่งในบริษัทให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีของอาปิโกกรุ๊ป ได้รับโอกาสในการพัฒนาและออกแบบโปรแกรมในการติดตามบัตรเลือกตั้งนอกอาณาจักรของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

อาปิโก ไอทีเอสรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจในการออกแบบระบบที่มีความละเอียดอ่อนและสำคัญระดับประเทศ ช่วยให้การเลือกตั้งนอกอาณาจักรเป็นไปอย่างราบรื่น โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยอาศัยวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญ…

อาปิโก ไฮเทค คว้ารางวัล “องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการดีเด่น” ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา น.ส. เย็บ ซิน หรู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ตัวแทนในนามของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) หรือ AH เข้ารับรางวัล “องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการดีเด่น” ประจำปี 2565 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับกระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย…