อาปิโก ไฮเทค ห่วงใยบุคลากร ดำเนินตามมาตราการป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด

นับตั้งแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เริ่มแผ่ขยายเป็นวงกว้างและส่งผลกระทบทั้งการดำเนินธุรกิจและความปลอดภัยทางสุขภาวะของบุคลากรในองค์กร อาปิโกฯ ตระหนักถึงความสำคัญด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานในทุกภาคส่วน บริษัทจึงมีมาตราการต่างๆในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสตามกฎระเบียบจากหน่วยงานภาครัฐ ดังนี้

การคัดกรองและสุขอนามัย (Screening and Cleaning)

บริษัทจัดให้มีการตั้งจุดตรวจคัดกรองก่อนเข้าสถานประกอบการ รวมถึงผู้ที่มาติดต่อจะต้องกรอกแบบสอบถามคัดกรองความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรนาก่อนเข้าพื้นที่ประกอบการ ทั้งนี้เพื่อประเมินความปลอดภัยของทั้งผู้ที่มาติดต่อและผู้ที่เกี่ยวข้อง

อีกทั้ง บริษัทจัดให้มีอุปกรณ์ทำความสะอาดหรือเจลล้างมือและอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิไว้ตามจุดต่าง ๆ ของสถานประกอบการเพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างสุขลักษณะที่ดีให้กับพนักงาน นอกจากนี้บริษัทดำเนินการรักษาความสะอาดในพื้นที่ต่าง ๆ ของสำนักงานอย่างเคร่งครัดในทุกจุดที่อาจเสี่ยงต่อการสัมผัส ทั้งในส่วนของสำนักงาน ห้องประชุม รวมถึงด้านนอกที่มีผู้เข้ามาติดต่อและใช้บริการอยู่เสมอ

ตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานก่อนเข้าสถานประกอบการ

ตรวจวัดอุณหภูมิและกรอกแบบสอบถามคัดกรองของผู้ที่มาติดต่อก่อนเข้าสถานประกอบการ

จัดเตรียมเจลล้างมือไว้ตามจุดต่างๆ

การทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคอเนกประสงค์ในทุกจุดที่อาจเสี่ยงต่อการสัมผัส

การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

บริษัทจัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลในทุกพื้นที่ นับตั้งแต่การเดินเข้าจุดคัดกรองก่อนเข้าสถานประกอบการ จัดที่นั่งทำงานให้พนักงาน เว้นระยะระหว่างกัน และพนักงานจะต้องสวมหน้ากากอนามัยอยู่เสมอเมื่ออยู่ภายในสถานประกอบการ การแบ่งกลุ่มรับประทานอาหารตามรอบเวลาเพื่อลดความแออัดภายในอาคาร การกำหนดจุดยืนรอรับอาหารและจุดที่นั่งรับ ประทานอาหารให้ห่างกันตามข้อกา หนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลในทุกพื้นที่

การอบรมให้ความรู้พนักงานในเรื่องการรักษาสุขอนามัย (Training)

บริษัทย่อยในนาม AAPICO Training Center เป็นตัวแทนให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาด้วยการจัดอบรมพนักงานในองค์กรเรื่องการรักษาความสะอาด การล้างมือที่ถูกสุขลักษณะ การสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง รวมถึงวิธีการปฏิบัติตนในระหว่างที่อยู่ในสถานที่ประกอบการ นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ และสุขอาชีวอนามัยทั้งในรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์และในรูปแบบออนไลน์บนเว็บไซต์ภายในองค์กรบริษัท อีกทั้งบริษัทได้จัดให้มีสายด่วน (Hot Line) สำหรับพนักงานในการติดต่อกับบริษัท ในกรณีที่สงสัยว่าตนมีความเสี่ยงในการติดเชื้อหรือขอคำแนะนำในเรื่องการป้องกันการติดเชื้อ

การให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาผ่านกิจกรรมต่างๆ

การทบทวนแผนการดำเนินงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน (Business Continuity Plan)

ทางบริษัทได้มีการนำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจมาทบทวนและพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของการประเมินความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่ส่งผลต่อธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งพิจารณาแผนการบริหารเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส เพื่อให้บริษัทสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีและดำเนินธุรกิจได้อย่างปกติ ทั้งนี้อาปิโกฯได้มีการวางผังการปฏิบัติการด้านต่างๆ สำหรับสถานการณ์นี้ ดังเช่น ผังการตรวจวัดอุณหภูมินโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ผังการสื่อสารและประสานงานกรณีพบผู้ติดเชื้อภายในโรงงาน แบบแผนการขออนุญาตและการแจ้งออกพื้นที่นอกอาณาเขตที่ตนพำนัก เป็นต้น

อาปิโก ไฮเทค ปันสุข-ปันน้าใจ สู้ภัยโควิด 19 (The Pantry of Sharing)

ตลอดระยะเวลาที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาในประเทศไทย สภาวะชะงักงันทางเศรษฐกิจส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทลดลง อาปิโกฯ จึงต้องปรับแผนการดำเนินธุรกิจเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินงานได้ปกติ อันกล่าวไปถึงการหยุดกิจการบางส่วน ลดวันทำงานและดำเนินการจ่ายค่าจ้างพนักงานในอัตราร้อยละ 75 ของค่าจ้างปกติ ทั้งนี้บริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้น โครงการ “ตู้ปันสุข” จึงถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือบุคลากรที่ได้รับผลกระทบ เพื่อสร้างสื่อกลางในการแบ่งปันด้านอาหารและของใช้จำเป็น แสดงถึงความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันในยามยากทั้งระหว่างบุคลากรด้วยกันเอง และระดับผู้บริหารต่อบุคลากร โดยจัดให้มีการซื้อข้าวสาร อาหารแห้งและของใช้จำเป็นเพื่อใส่ในตู้อาหารที่ตั้งไว้บริเวณโรงอาหารพนักงาน เริ่มตั้งแต่วัน ที่ 13 พฤษภาคม 2563 จนตลอดเดือนสิงหาคม

ความสำเร็จ (Success)

กลุ่มบริษัทอาปิโกฯเป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับการบันทึกเป็นองค์กรที่ปราศจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งต้องขอบคุณพนักงานทุกคนที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและให้ความร่วมมือตามระเบียบมาตราการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์รายใหญ่ของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี 2539 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2545 ซึ่งปัจจุบันรับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (OEM Automotive Parts) ได้แก่ ชิ้นส่วนพื้นรถยนต์ เหล็กขวาง ตัวค้ำ ตัวยึด แผ่นเหล็ก และชิ้นส่วนปลีกย่อยอื่นๆ รวมถึงถึงน้ำมันเพื่อจัดส่งให้กับบริษัทผู้ผลิต และประกอบรถยนต์ชั้นนำในประเทศไทย จากนั้น บริษัทฯได้ขยายธุรกิจ การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์มาสู่ชิ้นส่วนพลาสติก ชิ้นส่วนโลหะตีอัดขึ้นรูป (Forging) และกลึงเจียผิวสำเร็จด้วยเครื่องจักร (Machining) และโครงช่วงล่างรถกระบะ (Frame Components)

บทความอื่นๆ

กลุ่มบริษัทอาปิโกมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อร่วมสมทบช่วยเหลือประชาชนและผู้ยากไร้ในวิกฤตโควิด-19

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา นายวิโรจน์ พัชรวัฒนกูล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของกลุ่มบริษัทอาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนบริษัทมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ อันได้แก่ หน้ากากอนามัยจำนวน 100 ชิ้น, หน้ากากเฟสชิลจำนวน 100 ชิ้น และชุด PPE จำนวน 300 ชุด ให้แก่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. เพื่อร่วมสบทบช่วยเหลือประชาชนทั่วไปและผู้ยากไร้ในการป้องกันการติดเชื้อจากโรคระบาดโควิด-19

กลุ่มบริษัทอาปิโกบริจาคเงิน 5 ล้านบาทเพื่อสมทบทุนทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลศรีธัญญาในการต่อสู้วิกฤตโควิด-19

กลุ่มบริษัทอาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) นำโดย นายเย็บ ซู ชวน ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (คนที่ 3 จากซ้าย) นายวิโรจน์ พัชรวัฒนกูล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (คนที่ 2 จากซ้าย) พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันบริจาคเงินจำนวน 5,000,000 บาท พร้อมด้วยชุด PPE และน้ำดื่มจำนวนหนึ่งให้แก่โรงพยาบาล ศรีธัญญา เพื่อสมทบทุนทางการแพทย์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา…