คณะกรรมการบริษัท

นาง

เตียว ลี งอ

กรรมการบริหาร • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สัดส่วนการถือหุ้น
9.86%
วันแต่งตั้ง
01/08/2545
ดำรงตำแหน่ง
20 ปี

นาง

เตียว ลี งอ

กรรมการบริหาร • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สัดส่วนการถือหุ้น
9.86%
วันแต่งตั้ง
01/08/2545
ดำรงตำแหน่ง
20 ปี

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี บริหารจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย Nanyang ประเทศสิงคโปร์

ประวัติการอบรม

 • ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2546 | ปัจจุบันกรรมการผู้มีอำนาจ, บริษัท อาปิโก ฟอร์จจิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • 2546 | ปัจจุบันกรรมการผู้มีอำนาจ, บริษัท อาปิโก พลาสติค จำกัด (มหาชน)
 • 2539 | ปัจจุบันกรรมการบริหาร, บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
 • 2539 | ปัจจุบันผู้อำนวยการ, บริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส์ (1996) จำกัด (1996) Co., Ltd
 • 2535 | ปัจจุบันผู้อำนวยการ, บริษัท อาปิโก อมตะ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:

 • ไมมี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน):

 • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

 • คู่สมรสของ นายเย็บ ซู ชวน
 • มารดาของ นางสาวเย็บ ซิน หรู