บริษัท อาปิโก โฮเทค จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบชื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส และเป็นธรรม โดยมีหลักการในการดำเนินงานภายใต้กรอบของจรรยาบรรณ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบรับกันมุมมองการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการvององค์กรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของผู้ถือหุ้นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดูแลให้การดำเนินงานมีความสอดคล้องและครอบคลุมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีใน 5 หมวด ดังนี้


สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความเคารพต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นและหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่เป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบหรือเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถได้รับสิทธิพันพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกันได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหุ้นหรือโอนหุ้นได้อย่างอิสระ สิทธิในการได้รับเงินปันผล สิทธิในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความเห็นอย่างอิสระ และสิทธิในการอนุมัติตัดสินใจเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการของบริษัทฯ การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับการสอบบัญชี การมีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการที่มีมูลค่าสูงตามข้อบังคับของบริษัทฯ และมีผลต่อทิศทางของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับหรือหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เป็นต้น

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและมีส่วนร่วมในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนสถาบันหรือบุคคลทั่วไป บริษัทฯ พยายามส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิและงดเว้นจากการกระทำใด ๆ ที่เป็นการจำกัดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ เลือกสถานที่สำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่เดินทางสะดวกและเข้าถึงได้ง่าย และกำหนดวันและเวลาประชุมที่เหมาะสมและมีความสะดวกต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.30 น. ที่โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ ซึ่งตั้งอยู่บนถนนราชดำริ มีความสะดวกในการเดินทาง โดยการทางส่งสาธารณะ (รถประจำทาง, เรือ, อื่น ๆ) และรถไฟฟ้า และสามารถรองรับจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมได้เพียงพอ

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จัดทำข้อมูลที่จำเป็นและเป็นปัจจุบันอย่างชัดเจนสำหรับผู้ถือหุ้น โดยได้นำเสนอไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งข่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ ดูแลให้หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นมีห้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน แสดงวัน เวลา สถานที่ประชุม และวาระการประชุม มีการให้ข้อเท็จจริงและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทสำหรับแต่ละวาระเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ได้จัดให้หนังสือเชิญประชุมและข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการลงทะเบียน วิธีการลงคะแนนวิธีการมอบฉันทะและหนังสือมอบฉันทะมีข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และแสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 30 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุม และจัดส่งเอกสารให้กับผู้ถือหุ้น 7 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนวันประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิแทนตน โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบแนบท้ายประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมและได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะแบบอื่น ๆ ให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้รับฝากและดูแลหัน (Custodian) สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ บริษัทฯ

บริษัทฯ เปิดโอกาสและให้ทธิผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมหรือส่งข้อมูลให้บริษัทฯ ก่อนวันประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถยืนเสนอวาระการประชุมและเสนอบุคคลผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาล่วงหน้าในระยะเวลา 1-3 เดือนก่อนวันประชุมโดยบริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการพิจารณาและเปิดเผยรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามหรือข้อเสนอใด ๆ มาเพื่อพิจารณาสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

วันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อให้บริการตรวจสอบเอกสารการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอันกะด้วยความราบรื่นและรวดเร็ว และจัดให้มีอากรแสตมป์สำหรับการมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่โต๊ะลงทะเบียน

ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงกำหนดการ วิธีการลงคะแนนเสียงโดยใช้บัตรลงคะแนนและการนับคะแนนสำหรับแต่ละวาระการประชุม บริษัทฯ ได้จัดให้มีบัตรสงคะแนนสำหรับทุกวาระการประชุม ในการลงคะแนน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงจะต้องกากากบาทไว้บนบัตรลงคะแนนและยกมือเพื่อแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นบัตรลงคะแนนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วยสามารถลงชื่อบนบัตรลงคะแนน ซึ่งบริษัทฯ จะรวบรวมไว้เมื่อการประชุมสิ้นสุด ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ บริษัทฯ ความประสงค์ของผู้ถือหุ้นจะถูกนับรวมไว้ในแต่ละภาระตามที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งมาในกรณีที่บางวาระมีการใช้เวลาในการนับคะแนนที่ค่อนข้างนานประธานในที่ประชุมอาจพิจารณาวาระต่อไปก่อนกลับมาประกาศผลคะแนนเมื่อการประมวลผลข้อมูลได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเพื่อไม่ให้การประชุมต้องหยุดชะงัก

บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารเข้าประชุมภายหลังจากการประชุมเริ่มแล้ว โดยให้นับสิทธิการสงคะแนนจากวาระที่ยังไม่ได้มีการลงมติ ผู้ถือหุ้นจะถูกนับเป็นองค์ประชุมนับจากวาระที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่นั้นเป็นองค์ประชุมสำหรับแต่ละวาระอาจมีจำนวนแตกต่างกัน

บริษัทฯ สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งกรรมการบริษัททุกท่านได้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 รวมถึงประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกท่านและผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการเงินด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนผู้ตรวจสอบบัญชีเข้าร่วมการประชุม พร้อมด้วยตัวแทนจากสมาคมนักลงทุนไทยเพื่อเป็นพยานในการนับคะแนน

บริษัทฯ พิจารณาวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ตามลำดับที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับวาระการประชุม และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือไปจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ หรือซักถามได้อย่างอิสระตลอดการประชุม โดยประธานที่ประชุมมีความยินดีที่จะรับฟังความเห็นและตอบคำถามที่อยู่ในความสนใจของที่ประชุมอย่างเพียงพอก่อนปิดการประชุม

ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ เผยแพร่มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ภายในวันเดียวกันกับวันประชุมผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จัดทำบันทึกรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์ ซึ่งประกอบด้วยบันทึกรายชื่อกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ตรวจสอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม รายละเอียดการประชุม มติคะแนนเสียงของที่ประชุมในแต่ละวาระ พร้อมประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญของผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ และจัดส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังจากวันประชุม รวมถึงได้เผยแพร่รายงานการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายและกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารหรือไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย ผู้ถือหุ้นบุคคลชาวไทยหรือชาวต่างชาติ หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน โดยมีนโยบายที่ไม่เลือกปฏิบัติหรือคำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติสัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความเห็นทางการเมือง หรือความพิการ ผู้ถือหุ้นได้รับสิกะเก่ากันในการลงคะแนนโดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดที่ได้รับสิทธิประโยชน์เหนือกว่าผู้ถือหุ้นรายอื่น และจำนวนคะแนนจะนับตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถือครอง

ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิที่เท่าเทียมกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในการแสดงความเห็น เสนอวาระการประชุม หรือเสนอบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็น กรรมการของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้อธิบายและประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการในการเสนอวาระการประชุมและเสนอบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทให้ผู้ถือหุ้นรับทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และการแจ้งข่าวม่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทฯ ได้กำหนดระยะเวลาในการเสนอข้อมูลให้แก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 อย่างไรก็ดี เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อเสนอได ๆ จากผู้ถือหุ้นเพื่อการพิจารณาบรรจุเท้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

บริษัทฯ ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ การแจ้งข่าวผ่าน ช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และช่องทางอื่น ๆที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเป็นไปได้ของการนำข้อมูลภายในไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง และได้กำหนดนโยบายในการรักษาความลับของข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ รวมถึงข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนจะต้องรักษาข้อมูลภายในให้เป็นความลับอย่างเคร่งครัดและไม่เปิดเผยข้อมูลใด ๆ ต่อบุคคลใดที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำรายการ

บริษัทฯ ห้ามไม่ให้มีการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการใช้ข้อมูลภายในสำหรับกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานที่รับผิดชอบในส่วนงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

 1. กรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานที่เกี่ยวข้องที่สามารถเข้าถึงข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่เป็นความลับที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ จะต้องไม่ทำการซื้อพายหลัก ทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนวันประกาศงบการเงินหรือวันที่บริษัทฯ ออกห้าวให้ทราบ จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลค่าสาธารณชนแล้ว (Blackout Period)
 2. กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงตามนิยามของสำนักงานก.ล.ต. มีหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใต้ชื่อของตนเองและบุคคลเกี่ยวข้องต่อสำนักงานก.ล.ศ. ในครั้งแรกภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ได้รับตำแหน่ง (แบบ 59-1)

นอกจากนี้ กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงดังกล่าวมีหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์อันเนื่องมาจากการซื้อ ขายโอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ภายใน 3 วันนับตั้งแต่วันที่เข้าทำรายการ (แบบ 59-2) ยกเว้นในกรณีที่ที่เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์เป็นผลมาจากโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (ELIP) หรือโครงการอื่น ๆ ที่ได้รับการยกเว้นการรายงานจากสำนักงาน ก.ล.ศ.

คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว โดยกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงต้องรายการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท นอกจาก นี้บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปี โดยแสดงข้อมูลต้นงวดและปลายงวด รวมกันการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี

บริษัทฯ ถือว่าการไม่ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนข้อปฏิบัติของบริษัทฯ และการไม่ปฏิบัติตามนโยบายและการฝ่าฝืนนโยบายดังกล่าวที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ อาจได้รับunลงโทษ เช่น การตักเตือน การพักงานโดยไม่ได้รับเงินเดือน และการไล่ออก และอาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการจัดการข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการข้อพัดแย้งทางผลประโยชน์สำหรับกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานที่เที่ยวห้องด้วยความรอบคอบ ยุติธรรม และโปร่งใส และได้กำหนดนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันในการจัดการข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

 1. การทำธุรกรรมรายการระหว่างกันจะต้องมีการดำเนินการด้วยความยุติธรรมเสมือนหนึ่งทำรายการกับบุคคลภายนอก ด้วยข้อกำหนดและเงื่อนไขในการทำรายการต้องเป็นไปตามปกติของธุรกิจการค้า หรือตามข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ และผู้เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท
 2. บริษัทฯ เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยบริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า และบริษัทอื่น ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงกรรมการผู้มีอำนาจเพื่อความชัดเจนและโปร่งใส และไม่มีการถือหุ้นไหว้ระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 3. กรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และบุคคลเกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้องรายงานผลประโยชน์ต่อผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเมื่อได้รับการแต่งตั้งและทุกสิ้นปี
 4. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงที่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมจะต้องงดเว้นการออกเสียงในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้การตัดสินใจในเรื่องดังกล่าวเป็นไป ด้วยความยุติธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
 5. ในกรณีที่รายการระหว่างกันต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในหัวข้อนั้นต้องงดเว้นการออกเสียงในวาระนั้น ๆ

บริษัทฯ เผยแพร่นโยบายของบริษัทฯ ต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อทราบ โดยจัดให้เป็นหนึ่งในหัวข้อสำหรับการปฐมนิเทศกรรมการและพนักงานใหม่ และให้มีการทบทวนนโยบายและสื่อสารต่อพนักงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ถือมั่นในหลักการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และมีการปฏิบัติงานที่สร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียเพื่อผลประโยชน์ก็ยังยืนบริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิ ความต้องการ และผลประโยชน์ที่แตกต่างกันของผู้มีส่วนได้เสียกันบริษัทฯ ในแต่ละกลุ่ม และได้กำหนดนโยบายอย่างระมัดระวังเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและเป็นไปตามกฎหมายหรือตามข้อตกลง บริษัทฯ ได้จัดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียออก เป็น 8 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัท และตั้งเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาง คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานของบริษัทฯ มีหน้าที่ในการกำกับดูแลธุรกิจให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้และสอดคล้องตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและดูแลให้มีการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันสำหรับผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งรวมถึงสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ เปิดเผยสิทธิของผู้ถือหุ้นไว้ในหมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และหมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ กำหนดให้จัดกิจกรรมสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อพบปะกับผู้บริหารและเข้าเยี่ยมชมโรงงานหลักของบริษัทฯ ในนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดชลบุรี โดยบริษัทฯ เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงชื่อในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี หรือโทรศัพท์ หรือส่งอีเมลเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม บริษัทฯ ให้สิทธิที่เท่าเทียมกันกับผู้ถือหุ้นทุกราย โดยคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามจำนวนที่เปิดรันตามลำดับก่อนหลัง บริษัทฯ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิกางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้ง ให้ผู้ถือหุ้นกรานทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันการเท้าร่วมกิจกรรม

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลทางการเงินให้ผู้ถือหุ้นทราบและดูแลให้ข้อมูลมีความถูกต้องและแสดงสถานะที่แท้จริง การเข้าถึงข้อมูลภายในมีการควบคุมและมีการตรวจสอบอยู่เป็นประจำเพื่อป้องกันการกระทำผิดที่อาจมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อตอบข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลของบริษัทฯ

ลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตที่เป็นเลิศและการจัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพสูงให้กับลูกค้าในเวลาที่รวดเร็วและด้วยราคาที่เหมาะสม ด้วยความรับผิดชอบในฐานะผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ บริษัทฯ ดูแลให้การผลิตสินค้ามีความต่อเนื่องและจัดส่งสินค้าตรงต่อเวลาเพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์โดยรวม บริษัทฯ ตั้งมั่นในพันธสัญญาต่อผู้บริโภคในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพพองสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องตามหลัก SACDEM เพื่อให้ได้ตามความต้องการหรือเหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้า การได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงรางวัลและเกียรติบัตรจากลูกค้าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นในความเป็นเลิศของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยบริษัทฯ มีการทำงานและติดตามผลงานกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อตอบสนองต่อความต้องการห้องลูกค้า และรักษามาตรฐานในด้านคุณภาพ ราคา และการจัดส่งที่ตรงต่อเวลา ในฐานะผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ Tier 1 ในประเทศไทย

บริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาความลับของลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยพนักงานในส่วนงานที่เที่ยวห้องจะไม่เปิดเผยข้อมูลทางธุรกิจให้กันคู่ค้าหรือบุคคลภายนอก และปฏิบัติตามวิธีการทำงานและแนวทางหรือนโยบายของลูกค้าเพื่อการบริหารที่ดีตามหลักการกับกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องของนวัตกรรม และจะไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับหรือข้อตกลงในเรื่องการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือกฎหมายว่าด้วยเรื่องของทรัพย์สินกางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ผลิต

บริษัทฯ ตั้งมั่นในกรอบการดำเนินธุรกิจด้วยความยุติธรรมและโปร่งใสมีการกำหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินงานอย่างชัดเจน บริษัทฯ มีการคัดเลือกผู้ผลิตด้วยความเป็นธรรมและเปิดเผยโดยไม่ปรากฏให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีความได้เปรียบอย่างไม่ยุติธรรม ไม่มีการเจรจาต่อรองนอกรอบเพื่อให้ได้สัญญา การจัดซื้อวัตถุดินหรือการว่าจ้างการบริการจะพิจารณาในเรื่องของคุณภาพ ราคา การ ให้บริการ และความตรงต่อเวลาในการส่งสินค้าตามข้อตกลงและข้อกำหนดของสินค้าเป็นหลัก

พนักงานจัดซื้อจะต้องหลีกเลี่ยงการร้องขอหรือได้รับและไม่ขึ้นกับการ เสนอให้ของขวัญ ความช่วยเหลือ หรือสิทธิพิเศษไม่ว่าจะในรูปแบบใดจากผู้ผลิต บริษัทฯ ให้การสนับสนุนการจัดซื้อที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและหลักเลี่ยงการซื้อขายจากผู้ผลิตที่กระทำการฝ่าฝืนสิทธิมนุษยชนหรือกฎหมายลิขสิทธิ์ รวมไปถึงการทำธุรกิจกับผู้ผลิตที่กระทำการผิดกฎหมาย พนักงานของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ ว่าด้วยเรื่องการให้และรับของขวัญและนโยบายการต่อต้านทุจริตเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่อาจนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน

ผู้ผลิตต้องดำเนินงานภายใต้หลักการกำกับกิจการที่ดีทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับผู้ผลิตและสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพและทักษะความรู้ของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ให้กับบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน บริษัทฯ จัดการตรวจสอบการดำเนินงานของผู้ผลิตประจำปีเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ผลิตมีการดำเนินงานที่ได้มาตรฐาน คุณภาพในระดับเดียวกับบริษัทฯ และตามระบบมาตรฐานคุณภาพ และชิ้นส่วนที่ผู้ผลิตส่งกลับมาให้บริษัทฯ ต้องได้มาตรฐานตามที่ลูกค้าต้องการ

คู่ค้าทางธุรกิจ

บริษัทฯ ยึดถือหลักความสุจริตและความยุติธรรมเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าทางธุรกิจด้วยเสมอภาคเท่าเทียมกัน ให้ความเคารพและยึดมั่นในห้อตกลงระหว่างกัน และปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ ข้อกำหนด และกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ให้ความร่วมมือ กับคู่ค้าเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างการดำเนินงานของบริษัท ร่วมทุน มีการแลกเปลี่ยนความเห็นและข้อเสนอแนะ พิจารณาจัดสรรผลตอบแทนอย่างเหมาะสมและโปร่งใส จัดทำแผนธุรกิจ และติดตามและ ผลักดันการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน

บริษัทฯ ยึดถือคุณธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญสำหรับความสัมพันธ์ทางธุรกิจในระยะยาว บริษัทฯ พิจารณา และคัดเลือกคู่ค้าทางธุรกิจด้วยความรอบคอบ และเลือกทำธุรกิจกับคู่ค้าที่มีความสามารถและมีชื่อเสียงที่จะไม่ทำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่ ฃเกี่ยวข้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น

เจ้าหนี้

บริษัทฯ คำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ และยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหนี้ของบริษัทฯ โดยมีการปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ให้ไว้กับเจ้าหนี้ ไม่ว่าเจ้าหนี้การค้า สถาบันการเงิน และผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทฯ คงไว้ซึ่งการสื่อสารที่เหมาะสมและมีการรายงานสถานะทางการเงินตามข้อกำหนดของเจ้าหนี้

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดได้ บริษัทฯ ได้ทำการแจ้งเจ้าหนี้ให้ทราบโดยไม่ปิดบังและเพื่อขอผ่อนผันหรือหาทางแก้ปัญหาร่วมกัน บริษัทฯ มุ่งมั่นในการรักษาความสัมพันธ์และให้ความเชื่อถือซึ่งกันกับเจ้าหนี้ของบริษัทฯ

พนักงานบริษัทฯ

ให้ความสำคัญกับสภาพความเป็นอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน เนื่องจากความสุขของพนักงานเป็นหนึ่งในพื้นฐานสำคัญที่จะผลักดันให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืน

ค่าตอบแทน

บริษัทฯมีนโยบายในการกำหนดค่ำตอบแทนและสวัสดีการสำหรับพนักงาน ให้เหมาะสมตามความรู้ความสามารถ และเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานค่าครองชีพ ในอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นใน อุตสาหกรรมเดียวกัน

การพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับพนักงานแต่ละคนมีความเท่าเทียมกันตามผลการปฏิบัติงานและตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ บริษัทฯกำหนดค่าตอบแทนสำหรับพนักงานโดยคำนึงถึงผลประกอบการและสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย เช่น อัตราเงินเฟ้อ หรือการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็นต้น

บริษัทฯ จัดหาสวัสดิการที่เหมาะสมให้กับพนักงานและมีการทบทวนเป็นประจำเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปสวัสดิการเหล่านี้ ได้แก่ สวัสดิการที่เกี่ยวกับการทำงาน ได้แก่ เบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ชุดพนักงานการจัดรถรับส่ง ค่ารักษาพยาบาลและการจัดตรวจสุขภาพประจำปี และการจัดกิจกรรมงานปีใหม่ และสวัสดิการในการให้ความช่วยเหลือแก่พนักงานเช่นการให้กู้ยืม เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน โดยพนักงานที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกจะสะสมเงินเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3-7 ของเงินเดือนและบริษัทฯ สมทบเงินสะสมให้ในอัตราเดียวกัน

การฝึกอบรม

บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานพัฒนาความรู้และทักษะอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถปรับตัวให้ทันต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทฯ ได้รวมการบริหารจัดการหลักสูตรฝึกอบรมภายใต้การบริหารงานของศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทฯ มีการจัดหาหลักสูตรอบรมที่เหมาะสมสำหรับพนักงานทุกระดับและให้ตรงตามความต้องการทอง ลักษณะงานและองค์กร พนักงานสามารถเลือกการอบรมที่ต้องการและเหมาะสมกับการพัฒนาของแต่ละคน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการจัดหลักสูตรที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับพนักงานที่ต้องการพัฒนาศักยภาพและความเป็นผู้นำในระดับที่สูงยิ่งขึ้น

สุภาพและความปลอดภัย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานเป็นลำดับแรก มีการกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อสถานที่ทำงานที่สะอาดและเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของพนักงานในการทำงาน บริษัทฯ ได้นำหลัก 5ส มาเป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรและจัดให้มีการฝึกอบรม ในเรื่องความปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุและสร้างความตระหนักเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและวินัยในสถานที่ทำงาน

ด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ดูแลให้พนักงานได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันเพื่อให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน บริษัทฯ ส่งเสริมค่านิยมในองค์กรให้พนักงานมีความเคารพซึ่งกันและกัน และมีวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้าง บริษัทฯ ยึดถือหลักปฏิบัติว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรมของบริษัทฯ และจะไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดกฎหมายว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนหรือการคุ้มครองแรงงานเด็กทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากล บริษัทฯ มุ่งมั่นดูแลความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและได้รับการยอมรับถึง ความพยายามและความตั้งใจในการสร้างองค์กรที่มีความสุขอย่างยั่งยืนบริษัทฯ ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาองค์กรเพื่อก้าวไปสู่สถานที่ทำงานที่มีความสุขอย่างยั่งยืน (Happy Workplace) และรางวัลโรงงานสีขาวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความตั้งใจของบริษัทฯ ในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

คู่แห่งทางการค้า

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและชื่อสัตย์สุจริต มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม บริษัทฯ ยึดมั่นในการทำธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมายและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงจรรยาบรรณทางธุรกิจ และความโปร่งใส บริษัทฯ จะไม่กระทำการใด ๆ ที่จะทำให้เกิดหรือเป็นส่วนหนึ่งของการฝ่าฝืนกฎหมายการแข่งขันทางการค้า รวมถึงจะไม่แสวงหาโอกาสเพื่อการได้เปรียบทางการค้าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เป็นไปตามหลักจริยธรรม และด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม เช่น การร่วมมือกันกำหนดราคาหรือแบ่งปันส่วนแบ่งทางการตลาดที่ผิดกฎหมาย หรือมีพฤติกรรมที่อาจละเมิดกฎหมายการแข่งขันทางการค้าทรัพย์สินทางปัญญา หรือการทำลายชื่อเสียงของคู่แห่งด้วยข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ทั้งนี้ บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมการค้าหายอย่างอิสระและหลีกเลี่ยงการกระทำที่จะ เป็นการผูกขาดตลาดหรือจำกัดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

ชุมชนและสังคมโดยรวม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน โดยรอบโรงงานของบริษัทฯ และได้กำหนดให้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหนึ่งในแผนงานของผู้บริหาร บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมและบริจาคเงินช่วยเหลือในนามของบริษัทฯ ให้กับโครงการต่าง ๆ ของชุมชนเป็นประจำทุกปี รวมถึงสนับสนุนให้พนักงานเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน

บริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมและข้อบังคับอื่น ๆ ตามข้อกำหนดของกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายสำหรับทุกบริษัทในกลุ่มบริษัทอาปิโกให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประaทธิภาพ และได้ความคุ้มค่ามากที่สุดเพื่อร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมในทุกส่วนการดำเนินงานบริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ และวิสัยทัศน์ในการเป็นบริษัทที่รักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมความตระหนัก ในเรื่องของการประหยัดพลังงานและสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ด้วยหลักการใช้ต้นทุนที่น้อย แต่ได้ผลผลิตมาก

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในรายงานความยั่งยืนของบริษัทฯ

นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ ตั้งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีความโปร่งใสต่อผู้ได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ ต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบและไม่ยอมรับการกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ สนับสนุนและให้กำลังใจพนักงานทุกระดับในการต่อสู้กับพฤติกรรมมิชอบด้วยจิตสำนึกที่ดี และได้กำหนดนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำกับการตัดสินใจทางธุรกิจและการดำเนินงานขององค์กร รวมถึงพฤติกรรมของพนักงาน ในการจัดการธุรกิจของบริษัทฯ

นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติและความรับผิดชอบในการป้องกันการทุจริต บริษัทฯ ได้สื่อสารและจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พนักงานในส่วนงานที่น่าจะมีความเสี่ยงสูงต่อการทุจริต เพื่อให้สามารถจำแนกและจัดการกับพฤติกรรมการติดสินบนและทุจริตด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง นอกจากนี้ บริษัทฯ ดูแลให้กลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ และคู่ค้าทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึง ผู้ผลิต ผู้รับเหมา ผู้แทน มีการดำเนินงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และปฏิเสธที่จะมีส่วนร่วมกันการกระทำที่ไม่เหมาะสม หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ข้อมูลติดต่อสำหรับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ จัดช่องทางการติดต่อสำหรับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ที่เป็นบุคคลภายนอกให้สามารถติดต่อ ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ ร้องเรียน หรือรายงานการฝ่าฝืน

นโยบายการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน

บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียแสดงความเห็นหรือแจ้งข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาหรือข้อสงสัยในการกระทำความผิดของพนักงานหรือหน่วยงานใด ๆ ได้ตลอดเวลาเพื่อที่บริษัทฯ จะได้ดำเนินการแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อชื่อเสียงหรือผลประกอบการของบริษัทฯ พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ สามารถส่งคำร้องเรียนหรือข้อกังวลใจเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบหรือการกระทำผิดกฎหมายให้กับผู้บริหารหรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรงทางอีเมลที่ AC@aapico.com โดยคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับมอบหมายหน้าที่จากคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ตรวจสอบและดำเนินการสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุและข้อเท็จจริงร่วมกับฝ่ายบริหาร และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในกรณีที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ การทุจริตคอร์รัปชั่นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

บริษัทฯ สนับสนุนการเปิดเผยและการร้องเรียนที่เกิดขึ้นด้วยความบริสุทธิ์ใจ และจะดูแลไม่ให้มีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมใด ๆ ที่เป็นผลจากการปฏิเสธที่จะมีส่วนร่วมในการทุจริตหรือจากการร้องเรียนข้อสงสัยถึงการกระทำที่มิชอบ ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วหรืออาจจะเกิดขึ้น บริษัทฯ มีมาตรการในการรักษาความลับและปกป้องผู้ร้องเรียน โดยไม่กำหนดให้ผู้ร้องเรียนต้องเปิดเผยตัวต้นหรือแหล่งที่มาของข้อมูลให้เป็นที่รับรู้โดยทั่วกัน

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ กำหนดมาตรการในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย โดยการเปิดเผยข้อมูล ทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เที่ยวข้องกับข้อมูลทางการเงิน ต้องครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใส เชื่อถือได้ และสะท้อนให้เห็นถึงสถานะที่แท้จริงของบริษัทฯ และมีการเปิดเผยอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้กำหนดบุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ และกำหนดแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลประเภทต่าง ๆ รวมถึงกำหนดระยะเวลาที่ต้องใช้ความระมัดระวังก่อนการเปิดเผยข้อมูลสำคัญสู่สาธารณะ บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ดูแลให้ผลประกอบการและห้อมูลทางการเงินมีการสอบทานและตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบอิสระ และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทก่อนการรายงานสู่สาธารณะงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี รวมถึงรายงานประจำปี (แบน56-1 และแบบ 56-2) ได้รับการจัดทำอย่างถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชีที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยให้บุคคลทั่วไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารในปี 2560

รายชื่อ ตำแหน่ง จำนวนหุ้น ณ วันปิด สมุดทะเบียน วันที่ 16 มีนาคม 2560 เพิ่มขึ้น / (ลดลง) ระหว่างปี จำนวนหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 14 มีนาคม 2561
นายเย็น ซู ชวน ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 40,971,379 3,151,394 44,122,773
นางเตียว ลี งอ กรรมการบริหาร 31,811,246 - 31,811,365
นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา กรรมการอิสระ - - -
นายเคนเนต อึ้ง กรรมการอิสระ - - -
นายวิเชียร เมฆตระการ กรรมการอิสระ - - -
นายจอห์น พาร์คเกอร์ กรรมการอิสระ - - -
นายวชิรา ณ ระนอง กรรมการอิสระ - - -
นายไคคูชูร (ไค) ทาราโพเรวาลา กรรมการอิสระ - - -
นายวีระ บ้วนวงศ์ ผู้บริหาร - - -
นางสาวเย็บ ซิน หรู ผู้บริหาร 25,646,760 - 25,646,760
นายกวี เวสารัชอารีย์กุล ผู้จัดการทั่วไป 18,729 (18,729) -
นายศรัทธา เพ็ชรอินทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป 85 - 85


บริษัทฯ มีการรวบรวมและจัดส่งรายงานที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัทและผู้บริหารตามกฎหมาย บริษัทกำหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารรายงานส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการในบริษัทฯและบริษัทย่อย และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ สำหรับกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามระยะเวลาที่กำหนด ข้อมูลของกรรมการบริษัท หน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงประวัติการเข้าประชุมและการฝึกอบรมและค่าตอบแทนของกรรมการได้เปิดเผยไว้ต่อสาธารณะและบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และโครงสร้างการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทที่เกี่ยวข้องไว้ในรายงานประจำปีและบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลของโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ถือว่ามีนัยสำคัญและการพัฒนาการของธุรกิจของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และบุคคลทั่วไปอย่างเหมาะสมถูกต้อง เพียงพอและครบถ้วนตามข้อกำหนดผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านหลายช่องทาง ทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่เท่าเทียม นอกจากการส่งข่าวผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารหลักแล้ว บริษัทฯ อาจให้ข่าวผ่านช่องทางอื่น ได้แก่

 • การเข้าร่วมงานพบนักลงทุน (Opportunity Day) ทุกไตรมาสเพื่อแจ้งข่าวผลประกอบการของบริษัทฯ
 • การเข้าร่วมกิจกรรมพบนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศและผู้มีส่วนได้เสีย เช่น งานสัมมนาของบริษัทหลักทรัพย์ โรดโชว์เพื่อพบนักลงทุน
 • การนัดหมายเพื่อเข้าพบผู้บริหาร การเยี่ยมชมโรงงานของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์
 • งามสัมมนาที่ได้รับเชิญให้ไปร่วมงานและแบ่งปันประสบการณ์
 • การสื่อสารผ่านทางอีเมล อินทราเน็ต บอร์ดประกาศ และกิจกรรมสื่อสารภายในกับพนักงาน
 • เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.aapico.com และอีเมลของบริษัทที่ @aapico.com

บริษัทฯ กำหนดให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นตัวแทนในการสื่อสารกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน้าที่ในการแจ้งข่าวสารของบริษัท และข้อมูลขององค์กรสู่สาธารณะตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเหมาะสม และจัดกิจกรรมกับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์มีหน้าที่ดูแลกำหนดการของผู้บริหารในการเข้าร่วมอบรม การประชุมและงานสัมมนา ทั้งในไทยและต่างประเทศ เพื่อเป็นอีกช่องในการพบปะและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งกิจกรรมในปี 2560 ที่ผ่านมา ได้แก่

 • การเข้าร่วมงานพบนักลงทุน (Opportunity Day) ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลังจากการประกาศงบการเงินรายไตรมาสและงาบการเงินประจำปี
 • การเข้าร่วมงานสัมมนาและกิจกรรมพบนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศโดยประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการเงิน รวม 5 งาน ได้แก่ งาน Set Thai Corporate Day, the SET Thailand Focus, Phatras Day with our Executive Management, Thai Corporate Day in Malaysia, และ Thai SMIDs Corporate Access in Singapore
 • งานพบปะวิเคราะห์ประจำปี ซึ่งจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม
 • การเยี่ยมชมโรงงานสำหรับผู้ถือหุ้น และการขอเข้าชมกระบวนการผลิตของบริษัทฯ
 • การขอนัดหมายเข้าพบผู้บริหาร รวมถึงการประชุม 1 ต่อ 1 และทางโทรศัพท์เพื่อผู้ลงทุนได้ทำความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารและดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นในระยะยาว คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นในระยะยาวคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ กำหนดขนาดของคณะกรรมการบริษัทให้มีจำนวนและสัดส่วนที่เหมาะสมต่อขนาดของกิจการ จำนวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 8 ท่าน โดยมีกรรมการที่เป็นสตรี 2 ท่าน คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน ซึ่งรวมประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ 6 ท่าน บริษัทฯ ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีความหลากหลายด้านทักษะและประสบการณ์ที่แตกต่างกันตามธุรกิจที่หลากหลายของบริษัทฯ บริษัทฯ กำหนดให้สัดส่วนของจำนวนของกรรมการอิสระมีมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการแต่ละท่านต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยบริษัท มหาชน จำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและข้อกำหนดประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต.

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการของบริษัทฯ โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

 1. เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนอของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดแคลนความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นตามกฎหมายหรือตามข้อบังคับบริษัทฯ
 2. ไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535
 3. เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และสามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยประสบการณ์ที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ
 4. สามารถอุทิศเวลาอย่างเต็มที่ในการทำหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรณีจำเป็นหรือมีเหตุสุดวิสัย
 5. ไม่กระทำการใดๆ ในลักษณะที่จะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดโดยเฉพาะ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจหรืองานใดอันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามข้อกำหนดขึ้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกันของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานหรือที่บริษัทที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดาคู่สมรส พี่ น้อง และบุตร รวมถึงคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนายควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 4. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีได้รับอนุญาตของบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการด้านวิชาชีพใด ๆ ทางด้านการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 บ้านบาท ต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 6. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจข้างต้น หมายถึง ธุรกิจที่มีมูลค่าเกินกกว่า 20 ล้านบาท หรือเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA) หลังหักส่วนหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อย แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือผู้หรือหุ้นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ และไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยสำคัญหรือเป็นกรรมการบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ
 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลของการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระ

บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยเรื่องจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระของกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสามของจำนวน (1/3) ของจำนวนคณะกรรมการบริษัทในขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม (1/3) ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกันกับหนึ่งในสาม (1/3) แต่ไม่เกินหนึ่งในสาม (1/3) ชองจำนวนกรรมการที่จะออกทั้งหมด ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้น ให้พิจารณาจากรรมการบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทที่จะพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

นอกเหนือจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

 • ตาย
 • ลาออก (มีผลบังคับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับจดหมายลาออกจากรรมการ)
 • ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
 • ศาลมีคำสั่งให้ออก

จำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้รับอนุมัติและความไว้วางใยผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับนับถือในเรื่องการมีคุณธรรม จริยธรรม และได้ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ความไว้วางใจและเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวกลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกครั้ง บริษัทฯ ย่อมต้องเคารพสิทธิและการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทฯ ไม่ได้ตั้งกฎเกณฑ์ในเรื่องของจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยึดถือหลักการกำกับกิจการที่ดีและพร้อมสนับสนุนให้การดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทมีจำนวนวาระติดต่อกันตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจำกัดที่ไม่เกิน 9 ปีติดต่อกัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการของกรรมการบริษัทในบริษัทอื่น

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายสำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการบริษัทให้มีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5 บริษัท ยกเว้นในกรณีของบริษัทย่อยที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ไปดำรงตำแหน่ง และบริษัทจดทะเบียนนั้นจะต้องไม่เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ ทั้งนี้ การเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นจะต้องมีการแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

เลขานุการบริษัท

จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย การจัดประชุมผู้ถือหุ้น และประสานงานการเข้าร่วมกิจกรรมและการฝึกอบรมของกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัทรับผิดชอบในการจัดทำหนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุม รายงานประจำปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารและดำเนินการต่าง ๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของเลขานุการบริษัทแต่ไม่จำกัดเฉพาะว่าควรเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายและ/หรือบัญชี

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงานระหว่างคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารอย่างชัดเจน เพื่อให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย หลักจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจที่ดี ทั้งนี้ บทบาทและหน้าที่ของกรรมการบริษัทประกอบไปด้วย แต่ไม่จำกัดเฉพาะรายการ โดยสรุปดังต่อไปนี้

 1. พิจารณา ให้คำแนะนำ และให้ความเห็นขอบในเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อาทิเช่น วิสัยทัศและเป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายทางการเงิน และความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปี และติดตามดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผล
 2. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 3. ส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินธุรกิจ และมีการติดตามผลการปฏิบัติอย่างจริงจัง
 4. กำหนดแนวทางในการพิจารณาความเหมาะสมของการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน
 5. ดูแลระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ มีการรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบายที่วางไว้ และกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ โดยมีการทบทวนระบบควบคุมกายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 6. กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กรและมอบหมายหน้าที่ให้ฝ่ายบริหารจัดการในการบริหารความเสี่ยงรวมถึงมองหาโอกาสทางธุรกิจที่อาจพบจากความเสี่ยงนั้น ๆ และรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท
 7. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลมีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐาน
 8. เข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดขอบของกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระ
 9. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง และรอบคอบโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน
 10. ดูแลและติดตามการดำเนินงานผ่านข้อมูลรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและครบถ้วน และสามารถอุทิศเวลาให้เพียงพอและมีความใส่ใจเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่

การประชุมกรรมการ

บริษัทฯ มีการวางแผนกำหนดการประชุมประจำปีของกรรมการบริษัทและได้แจ้งให้กรรมการทราบถึงกำหนดการประชุมล่วงหน้าเพื่อจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุม สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามวาระปกติมีกำหนดไว้ 6 ครั้งต่อปี โดยเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 4 ครั้ง และเป็นการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนงานประจำปีจำนวน 2 ครั้ง ในกรณีที่มีวาระเร่งด่วนที่ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จะจัดเป็นวาระการประชุมพิเศษตามความจำเป็น

กรรมการบริษัทควรจัดสรรเวลาเพื่อเข้าประชุมกรรมการบริษัทและการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน รวมถึงการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯได้เปิดเผยข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทไว้ในรายงานประจำปี > หัวข้อโครงสร้างการจัดการ

ในการประชุมกรรมการแต่ละครั้งกรรมการสามารถเสนอวาระการประชุมที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อให้ประธานได้พิจารณาและอาจนำมาบรรจุไว้เป็นวาระการประชุม บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบให้กับกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เมื่อเริ่มการประชุมอีกครั้ง ประธานที่ประชุมจะทำการนับจำนวนกรรมการทีเข้าร่วมประชุมว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ก่อนเปิดการประชุมและพิจารณาวาระการประชุมตามลำดับที่ได้แจ้งไว้ในเอกสารเชิญประชุม

ประธานที่ประชุมดูแลการจัดสรรเวลาให้เพียงพอสำหรับการพิจารณา และอภิปรายในแต่ละวาระ กรรกการสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระก่อนเปิดให้ลงมติโดยกรรมการ 1 ท่านให้นับเป็น 1 เสียง และต้องมีจำนวนกรรมการในสัดส่วนอย่างน้อยร้อยละ 2/3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดสำหรับการลงมติในแต่ละวาระ ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระที่ได้รับการพิจารณาจะถือว่าไม่มีสิทธิออกเสียงและให้งดเว้นการลงมติในวาระนั้น

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้คณะกรรมการบริษัททำการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปี เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มประสิทธิผลการทำงานของคณะกรรมการให้ดียิ่งขึ้นตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ได้ใช้หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตามแนวทางเดียวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้

 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 3. การประชุมคณะกรรมการ
 4. การทำหน้าที่ของกรรมการ
 5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
 6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานมีทั้งหมด 3 ชุด โดยเป็นการประเมินผลงานของกรรมการบริษัททั้งคณะและรายบุคคล และการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2560 บริษัท ได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้แก่กรรมการทุกคนเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน ยกเว้นกรรมการใหม่ 2 ท่านที่ได้รับการแต่งตั้งระหว่างปี ซึ่งผลการประเมินการปฏิบัติงานโดยรวมในปี 2560 มีการพัฒนาในระดับที่ดี ผลการประเมินสำหับการปฏิบัติงานในปี 2560 โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 85 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 88 โดยมีคะแนนในทุกหัวข้อดีขึ้น ผลการประเมินตนเองของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 85 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 90 ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 82 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 87 และผลการประเมินตนเองของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 85 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 88

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาข้อเสนอแนะจากกรรมการเพื่อนำไปพัฒนาประสิทธิภาพ ซึ่งในปี 2560 บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการในเรื่องการกำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทให้มีความหลากหลายในด้านทักษะและประสบการณ์ และให้มีจำนวนกรรมการที่เป็นสตรีเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและผู้บริหารตามหลักการและนโยบายที่กำหนดโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบการพิจารณาและอำนาจอนุมัติตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากขอบเขตความรับผิดขอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีการดำเนินธุรกิจที่ใกล้เคียงกันในเรื่องของผลการดำเนินงาน ขนาดของธุรกิจความรับผิดชอบของกรรมการ และมีการพิจารณาอ้างอิงกับรายงานข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับการจัดทำขึ้นโดยความร่วมมือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทจะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ก่อนจะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที่ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหาร โดยให้พิจารณาจากหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ร่วมกับผลการดำเนินงานของธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแล

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการของบริษัทฯ เพิ่มพูนทักษะและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่แลความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ กรรมการของบริษัทฯ ได้รับข้อมูลที่มีประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงรายละเอียดบทบาทหน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่ส่งข้อมูลเกี่ยวกับหลักสุตรอบรมสำหรับกรรมการหรือการอบรมหรือสัมมนาที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐานสำหรับกรรมการบริษัทตามข้อเสนอแนะของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจะให้ข้อมูลเพื่อให้กรรมการเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของกรรมการหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง งบการเงิน ความเสี่ยง กลยุทธ์ และประสิทธิภาพของคณะกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทฯ ที่ได้ผ่านหลักสูตรอบรมขั้นพื้นฐานซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือเทียบเท่า มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 1. นายเย็บ ซู ชวน
  เข้าอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP108/2008)
 2. นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา
  เข้าอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP11/2004)และ หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP35/2014)
 3. นาย เคนเนต อึ้ง
  เข้าอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP189/2014)
 4. นายวิเชียร เมฆตระการ
  เข้าอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP107/2008)และ หลักสูตร Board that Make a Difference (BMD3/2016)และ หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP40/2017)
 5. นางวชิรา ณ ระนอง
  เข้าอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP61/2007)และหลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC2/2007) และหลักสูตร Director Certification Program (DCP124/2009)
 6. นายไคคูชูร (ไค) ทาราโพเรวาลา
  เข้าอบรมหลักสูตร Listed Company Director Program จัดโดย Singapore Institute of Directors และ หลักสูตร Master Class for Directors จัดโดย Institute of Directors (IOD) India

นอกเหนือไปจากหลักสูตรอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยแล้ว กรรมการและผู้บริการของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมการสัมมนาและการประชุมซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ ในระหว่างปี นอกจากนี้ ผู้บริหารได้เข้าร่วมงานสัมมนาที่จัดโดยลูกค้าของบริษัทฯ เช่น งานสัมมนาประจำปีของกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนสำหรับค่ายรถยนต์ฟอร์ด และงานสัมมนาขงค่ายรถนิสสัน เป็นต้น

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำกับดุแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เห็นชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบและยึดการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และต้องกระทำภายใต้กรอบของคุณธรรมและจิตสำนักที่ดี

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้เรื่องดังต่อไปนี้ เป็นอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบ

 1. ผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ รายไตรมาสและประจำปี โดยเปรียบเทียบกับแผนงบประมาณและแนวโน้มของธุรกิจในรอบปี
 2. การดำเนินธุรกรรมระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่ขัดกับข้อขังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯและสำนักงาน ก.ล.ต.
 3. การทำธุรกรรมใด ๆ ที่อาจส่งผลกรทบอย่างมีนัยสำคัญต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ สถานะทางการเงิน กลยุทธการดำเนินงาน และชื่อเสียงของบริษัทฯ
 4. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
 5. การว่าจ้างประธานบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
 6. การกำหนดและเปลี่ยนแปลงอำนาจอนุมัติที่มอบให้กรรมการที่มีอำนาจจัดการ
 7. การได้มาและจำหน่ายไปของสินทรัพย์ การซื้อขายและการเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนต่างๆ ที่ไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามมูลค่าของรายการที่เข้าเกณฑ์ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ/หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน
 8. การทำสัญญาใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติที่มีความสำคัญ
 9. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการดำเนินงานที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการบัญชี การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
 10. การแต่งตั้งและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
 11. การแต่งตั้ง การเสนอ การยกเลิกกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท
 12. การดำเนินการอื่นใดที่สอดคล้องกับกฎหมาย และข้อบังคับตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการส่วนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัทได้ ยกเว้นแต่อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ ซึ่งจะพึงกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 1. เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 2. การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ กำหนดให้ทำรายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

กรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

 1. การซื้อขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
 2. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ
 3. การทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาที่เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 4. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทฯ
 5. การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบกิจการ หรือการปิดกิจการของบริษัทฯ

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบบางส่วนให้คณะกรรมการชุดย่อยช่วยปฏิบัติงานและกลั่นกรองเรื่องสำคัญในแต่ละด้านพร้อมเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 4 คน ได้แก่

 1. นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา ประธานกรรมการ
 2. นายเคนเนต อึ้ง กรรมการ
 3. นายวิเชียร เมฆตระการ กรรมการ
 4. นายไคคูชูร (ไค) ทาราโพเรวาลา กรรมการ

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนายไคคูชูร (ไค) ทาราโรเรวาลา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยนายไค ทาราโพเรวาลา และนายเคนเนต อึ้ง เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

 1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ รายไตรมาสและประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินแสดงถึงสถานะทางการเงินอย่างถูกต้องและเชื่อถือได้ และจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 2. ดูแลและสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมการในและระบบการตรวจสอบภายในว่ามีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย รวมถึงมีการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่และรายงานต่าง ๆ รวมถึงสายงานบังคับบัญชาของหน่วยงานตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และพิจารณาผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
 3. ทบทวนการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี พิจารณา เสนอ คัดเลือก และตแงตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีโดยพิจารณาความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบบัญชีและค่าตรวจสอบบัญชีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และร่วมประชุมกับผู้ตรวจสอบโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 4. สอบทานและสนับสนุนให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 5. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 6. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ โดยเฉพาะรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความโปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วน และให้เป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง
 7. ดูแลและรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียที่ส่งถึงคณะกรรมการบริษัท
 8. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส และจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งข้อเสนอแนะ ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
 9. ทบทวนและพิจารณาขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและประเมินผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำทุกปี
 10. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 คนได้แก่

 1. นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา ประธานกรรมการ
 2. นายเคนเนต อึ้ง กรรมการ
 3. นายวิเชียร เมฆตระการ กรรมการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน

 1. พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อกำหนดของบริษัทฯ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
 2. พิจารณาหลักเกณฑ์ รูปแบบค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 3. พิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทสำหรับดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
 4. ทบทวนสัดส่วน จำนวน และประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษัทให้มีขนาดแลองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
 5. กำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจำปี โดยพิจารณาถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องด้วย
 6. พิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง และทบทวนรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับการพิจารณา
 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 2 คน ได้แก่

 1. นายจอห์น พาร์คเกอร์ ประธานกรรมการ
 2. นางวชิรา ณ ระนอง กรรมการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 1. กำหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยงและขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และให้คำแนะนำเพื่อพิจารณาวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรในภาพรวมและมาตรการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม
 2. พิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดทิศทางการบริหาร การกำหนดกลยุทธ์และทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อพิจารณาอนุมัติ
 3. จัดให้มีการประเมินและทบทวนความเสี่ยงในระดับองค์กร (Corporate Risk) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และดูแลการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่ได้มีการวางแผนไว้
 4. ทบทวนและให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายบริหารความเสี่ยง วิธีปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน เพื่อพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท

ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่ากรรมการบริษัทจะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อกำหนดของบริษัทฯ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ การศึกษา ประสบการณ์ และการอุทิศเวลาได้อย่างพอเยง ร่วมกับความหลากหลายและความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสและให้สิทธิผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมในการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อรับการัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

จำนวนกรรมการทีเสนอเข้าคัดเลือกจะเท่ากับจำนวนของกรรมการที่ครบวาระ การแต่งตั้งกรรมการบริษัทจะต้องได้รับมติเห็นขอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัทฯดังต่อไปนี้

 1. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
 3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุด ตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะถึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เยงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้อง ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่

การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหาร

การแต่งตั้งผู้บริหารจะพิจารณาโดยกรรมการบริหารและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ โดยผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระจากอิทธิพลใด ๆ ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายอื่น ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งจากความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ มีความเข้าใจในธุรกิจและวงจรธุรกิจของอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการปลักดันให้ธุรกิจมีการเติบโตและบรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการกำกับดูแลกิจการ การบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เป็นไปตามาตรฐานสากลและข้อกำหนดของกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์เดียวกัน บริษัทฯ ได้จัดให้มีกลไกและกระบวนการในการกำกับและติดตามการบริหารงานและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทำหน้าที่ในการคัดเลือกตัวแทนเพื่อเข้าไปทำหน้าที่บริหารกิจการดังกล่าวและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยจำนวนตัวแทนบริษัทฯ ในแต่ละบริษัทจะขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในกิจการนั้น

ผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารธุรกิจให้ดำเนินไปตามแผนงานและเติบโตให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ในด้านรายได้ การควบคุมต้นทุนและลดค่าใช้จ่าย รวมถึงการลงทุนให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ นอกจากนี้ หน้าที่ความรับผิดขอบของผู้บริหารยังครอบคลุมถึงการดำเนินการตามนโยบายด้านการจัดการบุคลากร การแก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีปัญหาหรือประเด็นที่ถือว่ามีนัยสำคัญที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารต้องรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนกระทำการใด ๆ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการและกลไกในการดูแลติดตามการดำเนินงานและการบริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยผู้บริหารของกิจการมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม นั้น ๆ ให้กับฝ่ายบริหารในการประชุมเพื่อทบทวนแผนงานรายเดือน และให้นำเสนอแผนงานประจำปี รวมถึงความคืบหน้าของผลการดำเนินงานและแผนธุรกิจให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานซึ่งจัดในรอบครั้งปี

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารของบริษัทย่อมสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ผู้บริหารของบริษัทย่อยมีหน้ามี่ดูแลให้มีแนวทางและวิธีการสำหรับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท การอนุมัติวงเงินสำหรับการกู้ยืมเงิน หรือการทำธุรกรรมทางการเงินหรือการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน รวมถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน หรือการทำรายการอื่นใดให้ครบถ้วนถูกต้องโดยใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ บริษัทย่อยจะต้องมีการกำกับดูแลการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับบริษัทฯ และมีการจัดทำงบการเงินตามระยะเวลาที่บริษัทฯ จะนำมาจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทฯได้ทันกำหนดด้วย

โดยทั่วไป บริษัทฯ มีการตกลงและทำความเข้าใจให้ตรงกันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตอำนายหน้าที่อนุมัติ การแบ่งอำนาจการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร การแบ่งสรรผลกำไรสำหรับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด บริษัทฯ มีหลักการที่เรียบง่ายในการทำธุรกิจกับคู่ค้าทางธุรกิจและให้ความเคารพต่อสิทธิของคู่ค้าของบริษัทฯ ด้วยความเป็นธรรม และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทร่วมทุนก้าวไปสู่ความสำเร็จ

บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมมีการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนฯ และแนวทางกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เป็นต้น รายละเอียดได้อธิบายไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประกอบด้วย

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2560 ให้แก่บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวนเงินรวม 9,000,000 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนสำหรับการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมการพิจารณารายงานประจำปี จำนวน 2,000,000 บาท

บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดให้บริษัทย่อยทุกบริษัทใช้บริการการสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เนื่องด้วยธุรกิจของบริษัทย่อยเหล่านั้นไม่ซับซ้อนและมีผลประกอบการที่ไม่ถือเป็นนัยสำคัญ บริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้ใช้บริการจากผู้สอบบัญชีรายอื่นในราคาที่สมเหตุสมผล

ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee)

นอกเหนือจากค่าตรวจสอบบัญชี บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนสำหรับงานบริการด้านอื่นให้แก่บริษัท สำรักงาน อีวาย จำกัด สำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในปี 2560 เป็นจำนวนเงินรวม 650,000 บาท โดยเป็นค่าตรวจสอบของบริษัทฯ จำนวน 130,000 บาทบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระ นครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ : (66 35) 350-880
โทรสาร : (66 35) 350-881
อีเมล์