นาย เย็บ ซู ชวน

 • ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

อายุ

 • 70 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

 • 1 สิงหาคม 2545

การถือหุ้นของบริษัทฯ

 • ร้อยละ 13.68

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี วิศวอุตสาหกรรม, Massey University, ประเทศนิวซีแลนด์

การอบรม

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP103/2008), Thai Institute of Directors
 • หลักสูตร Capital Market Academy Leadership Program (CMA8)

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2553 - ปัจจุบัน : กรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2553 - ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ มูลนิธิเพื่อนสันติภาพ
2548 - ปัจจุบัน : ประธาน หอการค้าไทย-มาเลเซีย
2543 - ปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2539 - ปัจจุบัน : ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

นาง เตียว ลี งอ

 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

อายุ

 • 68 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

 • 1 สิงหาคม 2545

การถือหุ้นของบริษัทฯ

 • ร้อยละ 9.86

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี บริหารจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัย Nanyang, ประเทศสิงคโปร์

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2539 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร, บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
2539 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอเบิล ซาโน่ อินดัสตรีส์ (1996) จำกัด

นาย พิพัฒน์ เรืองรองปัญญา

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ

 • 69 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

 • 1 สิงหาคม 2545

การถือหุ้นของบริษัทฯ

 • ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ประเทศไทย
 • ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ประเทศไทย

การอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP11/2004), Thai Institute of Directors
 • หลักสูตร Role of Chairman (RCP35/2014), Thai Institute of Directors

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2547 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท วิลล่า คอมฟอร์ตต้า จำกัด
2539 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
2531 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โก ไทยแลนด์ ทัวร์ จำกัด
2526 - ปัจจุบัน : ทนายความและกรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักงานนิติพัฒน์ทนายความ จำกัด

นาย เคนเนต อึ้ง

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ

 • 49 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

 • 1 ธันวาคม 2551

การถือหุ้นของบริษัทฯ

 • ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัย King’s College London, สหราชอาณาจักร
 • Qualified Chartered Accountant (Institute of England & Wales)

การอบรม

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP189/2014), Thai Institute of Directors

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2551 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เคเอ็นเคเอ็น จำกัด
2548 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอ็นทีแอสเซ็ท (ไทยแลนด์) จำกัด

นาย วิเชียร เมฆตระการ

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ

 • 64 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

 • 27 เมษายน 2558

การถือหุ้นของบริษัทฯ

 • ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ (เกียรตินิยม), มหาวิทยาลัย California State Polytechnic, โพโมนา, สหรัฐอเมริกา

การอบรม

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP107/2008), Thai Institute of Directors
 • หลักสูตร Board that Make a Difference (BMD3/2016), Thai Institute of Directors
 • หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP 40/2017), Thai Institute of Directors

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2559 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท ซีเอสล็อกซ์อินโฟ จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้มีอำนาจ / กรรมการบริหารและกลยุทธ์ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บริษัท พฤกษาโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
2552 - 2557 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2549 - 2552 : ประธาน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

นาย จอห์น พาร์คเกอร์

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ

 • 71 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

 • 26 เมษายน 2554

การถือหุ้นของบริษัทฯ

 • ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ Port Elizabeth College of Education
 • ปริญญาโท บัญชีต้นทุนและการจัดการ University of South Africa

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ Asian Advisory Board, Pinnacle Engines Inc
2554 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
2549 - 2553 : รองประธานบริหาร ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคและแอฟริกา บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ จำกัด

นาง วชิรา ณ ระนอง

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ

 • 63 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

 • 14 สิงหาคม 2560

การถือหุ้นของบริษัทฯ

 • ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท การเงินและบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัย Marshall, สหรัฐอเมริกา

การอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP61/2007), Thai Institute of Directors
 • หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC2/2007), Thai Institute of Directors
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP124/2009), Thai Institute of Directors
 • หลักสูตร Capital Market Academy Leadership Program (CMA8)

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2559 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน : นายกสมาคมและกรรมการ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
2547 - 2553 : รองเลขาธิการ สายบริหาร, กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

นาย ไคคูรชูร (ไค) ทาราโพเรวาลา

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ

 • 53 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

 • 14 สิงหาคม 2560

การถือหุ้นของบริษัทฯ

 • ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์), Indian Institute of Technology, นิวเดลี, ประเทศอินเดีย
 • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ (วัสดุศาสตร์), มหาวิทยาลัย Dundee, สก๊อตแลนด์, สหราชอาณาจักร
 • ปริญญาโทบริหารจัดการ (MBA), มหาวิทยาลัย INSEAD, ประเทศฝรั่งเศส

การอบรม

 • หลักสูตร Listed Company Director Program, Singapore Institute of Directors (SID)
 • หลักสูตร Masterclass for Directors, Institute of Directors (IOD) India

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2558 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท เททริส เวนเจอร์ (สิงคโปร์) จำกัด
2557 - 2558 : ประธาน Investment Banking and Securities บริษัท ทาทา แคปปิตอล จำกัด
  กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทาทา จำกัด
2554 - 2557 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท เททริส เวนเจอร์ (สิงคโปร์) จำกัด
2540 - 2554: กรรมการผู้จัดการ India Advisory Partners Pvt Ltd.


บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระ นครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ : (66 35) 350-880
โทรสาร : (66 35) 350-881
อีเมล์